top of page
Organized Files

Vergi

Hukuku

Vergi hukuku kamu hukukunun bir parçası olarak vergilendirme işlemini hukuki boyuttan ele alan ve mevzuat hükümlerinin uygulanması ile uyuşmazlıkların çözümlenmesini düzenleyen bir hukuk dalıdır.  

İdarenin vergi hukuku kapsamındaki işlemleri pek çok kanuni düzenlemeye dayanmakta olup mevzuattan kaynaklı olarak uygulamada pek çok sorun oluşabilmektedir. Özellikle mevzuattaki karmaşıklık ve uygulama farklılıkları kişilerin idare ile pek çok uyuşmazlığı girmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu uyuşmazlıklar sonucunda kişi, vergi ziyaı cezası ve gecikme zammı gibi ciddi miktarlarda ek parasal yaptırımlara maruz kalabileceği gibi ceza soruşturması/kovuşturması ile de karşılaşabilmektedir. Bu sebeple, vergi hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde hukuki destek almak önem arz edebilecektir.

İstanbul'da hizmet veren avukatlık ve hukuki danışmanlık büromuz; gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, veraset intikal vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, gümrük mevzuatından kaynaklanan vergiler dahil vergi hukuku ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’dan doğan işlemler ve uyuşmazlıklara ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu anlamda, büromuz:

  • Resen tahakkuk, kesilen usulsüzlük ve vergi ziyaı cezalarına ilişkin olarak hukuk danışmanlık

  • Vergi mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde vergi davalarının takibi

  • Resen tahakkuk, ödeme emirleri, kesilen usulsüzlük ve vergi ziyaı cezalarına ilişkin uzlaşmaya başvurma, uzlaşmaya varılmaması halinde söz konusu işlemlerin iptali davasının takibi

  • Vergi iadesi ve mahsup işleri

  • Vergi düzeltme işleri

  • İdareden ilgili konulara ilişkin özelge ve görüş alınması

dahil, vergi hukukuna dair pek çok hizmet sunmaktadır.

+90 553 028 4528

bottom of page