top of page

Sık Sorulan Sorular

Avukat ücretsiz olarak sözlü hukuki danışmanlık verebilir mi?

Hakimlik ve savcılık ile beraber yargının üç kurucu unsurundan birisi olarak avukatların yürüttüğü faaliyetler kamu hizmeti niteliğindedir. Bu doğrultuda, Avukatlık Kanunu ve her sene yenilenen Türkiye Barolar Birliği tebliğleri uyarınca, avukatların barolara mazeret sunmadan mesleklerini ücretsiz şekilde yürütmesi disiplin suçu teşkil eder.

Aynı mevzuat uyarınca, avukatların, Türkiye Barolar Birliği ve üye olunan il barosunun belirleyeceği asgari ücret tarifesinin altında kalan bir ücret karşılığı faaliyet göstermesi de disiplin suçu teşkil etmektedir.

 

 

 

 

Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum, açacağım davada yine de avukatlık ücreti öder miyim?

Yukarıda açıklanan mevzuat uyarınca, gerek dava açmak gerekse kendisine karşı açılan davada kendisini savunmak amaçları için avukattan alınacak hukuki danışmanlık ve hukuki temsil için avukatın ayrı ayrı ücret alma zorunluluğu vardır.

Hukuki danışmanlık almak için büroya gelmem gerekir mi? İnternet üzerinden veya telefon yolu ile danışmanlık alabilir miyim?

 

Herhangi bir sebeple büroya gelemeyen kimseler için internet üzerinden veya telefon ile danışmanlık verilmesi de mümkündür.

Bu noktada randevu günü ve saati belirlendikten sonra e-posta ile veya sesli/görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirilebileceği gibi dilenirse WhatsApp gibi telefon uygulamalarından, dilenirse de Skype veya Zoom gibi uygulamalar ile de görüşme yapılabilir.

Büroya gelirken veya internet/telefon üzerinden danışmanlık alırken hangi belgeleri avukata göndermeliyim/göstermeliyim?

Tarafınıza danışmanlık verilebilmesi için, sizi ilgilendiren hukuki vakanın avukat tarafından incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, danışmanın türüne ve konusuna göre değişecek olmakla beraber, özellikle sözleşmeler, emniyet ifadeleri, ihtarnameler, mahkeme kararları veya senet gibi belgelerin, danışma esnasında yanınıza bulunması gerekir. 

Özellikle büroda gerçekleşecek görüşmeler öncesinde, konu ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin tarafımıza e-posta yolu ile gönderilmesini istemekteyiz. Bu şekilde hukuki uyuşmazlık tarafımızca tüm yönleri ile çalışılacak ve size daha detaylı bilgi verilebilecektir.

Verdiğim belge ve bilgiler gizli kalır mı?

Avukatlık Kanunu uyarınca, avukatın mutlak bir sır saklama yükümlülüğü vardır.

Tarafımızla gerçekleştirdiğiniz tüm konuşmalar, bilgi veya belgeler tarafımızca sır olarak saklanmakta ve bu sırlar hiçbir makam, mahkeme, emniyet güçleri veya herhangi bir üçüncü şahıs ile kesinlikle paylaşılmamaktadır. Aynı şekilde hiçbir devlet organı da avukatın sır niteliğindeki bilgileri açıklamasını talep edememekte, avukatın çantası veya evrakları emniyet güçlerince aranamamakta, okunamamaktadır.

Duruşmalara gitmem gerekiyor mu?

Hukuki uyuşmazlığın mahkemelere taşınması halinde, duruşmalarla (veya uyuşmazlıkla ilgili herhangi bir hususla ilgili) tebligatlar avukatlara yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda, müvekkillerin duruşmalara katılmayı arzu etmemesi halinde, hukuk davalarını ilgilendiren duruşmalardaki temsil işleri kural olarak avukat tarafından yürütülebilir. Aksi bir durum olduğu zaman, avukatlarımız müvekkillerini bilgilendirmektedir. Örneğin, özellikle boşanma davası veya işçilik alacağı gibi davaların önem arz eden duruşmalarına müvekkillerimizin de katılmasını talep edebilmekteyiz.

Açılacak her bir dava için masraf ödemem gerekiyor mu? 

Açılacak davanın konusu ve türüne bağlı olmak kaydıyla, ödenmesi gerekecek masrafın türü ve tutarı da değişmektedir. Söz gelimi, tüm kat maliklerinin ya da elbirliğiyle/paylı mülkiyet sahiplerinin davalı olarak gösterilmesi gereken kat mülkiyeti veya izale-i şüyu davaları gibi davalarda yapılacak tebligatların sayısı değişmektedir.

Bu kapsamda açılacak dava nedeniyle devlete verilecek olan harç ve vergiler ile beraber mahkemenin gerçekleştireceği keşif, bilirkişi raporu, tanık dinletme veya bilgi talep edilmek üzere kurumlara yazılacak yazılar ve sair yargılama giderleri, mahkemelerce dava açılırken veya sürerken biz avukatlardan talep edilmektedir.

Bu noktada vurgulanmalıdır ki İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Kararları uyarınca avukatların masrafını tahsil etmediği işlemleri başlatma yasağı bulunmaktadır.

Tarafımızla yapacağınız görüşmelerde, açacağınız davanın masraflarının ne kadar olacağı hususu, size bildirilecektir.

Dava açıldıktan sonra davamı geri çekebilir miyim?

 

Tarafınızca açılan bir davanın sonradan geri alınması veya davadan feragat etmeniz kural olarak mümkün olmakla beraber bu imkanın kanun tarafından yasaklandığı özel durumlar da bulunmaktadır. Örneğin Cumhuriyet savcıları tarafından resen soruşturulan birtakım ceza hukuku soruşturmalarında ve kovuşturmalarında yaptığınız şikayeti, karşı taraf ile uzlaştığınız gerekçesi ile geri alma imkanınız bulunmamaktadır.

Nasıl vekaletname çıkartabilirim?

 

Yargı organları ve kurumlar nezdince muteber vekaletnameler, yurt içinde ancak noterlerce tanzim edilmektedir. Yurtdışındaki bireyler ise konsolosluklar kanalıyla vekaletname düzenlettirebilirler.

Notere ya da konsolosluğa gitmeden evvel mutlaka avukatlar ile görüşülmesinde fayda vardır; zira hukuki uyuşmazlığın çeşidine göre düzenlenecek vekaletin türü de içeriği de değişir.

Açacağım dava nedeniyle hangi kalemde ne tutarda ödeme yapmam gerekiyor?

 

Kişilerin yaşayabileceği hukuki uyuşmazlık türleri sayısız olduğu kadar, aynı konudaki hukuki uyuşmazlıklar açısından oluşan dosyaların hacimleri de farklı olabilmektedir. Bu sebeple avukatlık ücreti ile sair masrafların önceden belirlenmesi mümkün olmayıp bu hususta ayrıca görüşme yapmak gerekmektedir.

Masraflardan kasıt, avukatın hukuki danışmanlık karşılığında almak zorunda olduğu ücret olmayıp uyuşmazlığınızın çözümü için yapılacak işlemlerde devletin talep ettiği tutarlardır. Masraflar açısından belirtilmelidir ki hukuk davalarında, davanın açılma anında, vergi olarak devlete ödenen ve yargılama gideri olarak mahkeme veznesine yatırılan kalemler de dahil olmak üzere masraf kalemleri mevcuttur. Bunlar hakkında avukatlarımız, davanız nedeniyle oluşan masrafların her biri açısından sizlere fatura gösterecektir. Öte yandan, özellikle tutuklu işlerde cezaevi ziyaretleri ve il dışına seyahat gereken dosyalarda uçak bileti yahut yakıt masrafları; keza bakanlıklara yapılacak başvurulardan başvuru harcı gibi masraflar da gündeme gelebilmektedir.

Bir diğer açıdan, avukatlık ücreti için ise Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği asgari ücretlerden aşağı olmamak üzere dosyanızda harcanacak mesai saatleri, çalışma süresi veya emek gibi kriterler üzerinden sizinle özel olarak anlaşılacaktır.

Davam ne zaman sona erer?

Her ne kadar yargıda hedef süre belirlenmesi çabaları sürse de uygulamada mahkemelerin iş yoğunluğu, delillerin toplanması süreci veya bilirkişi raporunun tanzim edilmesinin beklenmesi gibi hususlar nedeniyle her bir dava açısından ne kadar bir zaman geçeceği kesin olarak önceden belli olmamaktadır.

Bununla beraber Koçak | Dolar Avukatlık Bürosu olarak önceki dosyalarımızdan edindiğimiz tecrübeye göre size özel olarak süreç hakkındaki tahminlerimizi bildirmekteyiz.

Dava sürecinizin hızlı ilerlemesi için yaptığımız uygulamalar arasından örnek olarak ifade etmek gerekirse; yargılama süjeleri ile gerekli iletişime geçilmekte, dosyanız tahtında ika olacak işlemlerin akıbeti günbegün takip edilmekte, sürüncemede kalan işlemler açısından ilgili kurum veya memurlarla her gün iletişime geçilmekte, işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştiren kurum ve kuruluşların varlığı araştırılmakta veya tebligatların hızlandırılması için posta teşkilatı yerine bizzat avukatlarımızca tebliğ işlemleri gerçekleştirilmektedir.

bottom of page