top of page
Mahkeme Sandalyeleri

İdare

Hukuku

İstanbul'da hizmet veren avukatlık ve hukuki danışmanlık büromuz, müvekkillerine idare hukuku alanına ilişkin tüm uyuşmazlıklar açısından destek olmakta ve kapsamlı bir hizmet vermektedir. 

Bu bağlamda faaliyet alanlarımız arasında;

 • Disiplin cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar (Aylıktan kesme cezası, memurluktan çıkarma, ihtar ve tevbih cezaları, kademe ilerlemesinin durdurulması, kınama, meslekten çıkarma, uyarma)

 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundan doğan işlemler

 • İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar

 • Kamulaştırmaya ilişkin davalar,

 • Bilgi Edinme Hakkına ilişkin işlemler

 • Boğaziçi mevzuatında ilişkin işlemler

 • Ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar

 • 5393 sayılı Belediye Kanunundan doğan işler ve belediye cezalarına karşı iptal davaları

 • Çevre para cezalarına karşı iptal davaları

 • İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,

 • İş yeri açılması ve ruhsat işlemleri

 • Eğitim Öğretim işlemleri ve bu kapsamda doğan uyuşmazlıklar (Sınav, diploma, denklik, disiplin, katkı payı, kayıt/yerleştirme/geçiş işlemleri, akademik unvanlar, atama, parasal haklar, yeterlilik)

 • Memur işlemleri (Atama, çalışma saatleri, yükselme/terfi, izin işleri, parasal hakları, emeklilik işleri gibi)

 • Sağlık mevzuatı ile ilişkin işlemler

 • SGK işlemleri

 • Tapu işlemleri

 • Vakıf ve derneklere ilişkin işlemler

 • Vatandaşlık, mültecilik ve ikamet izni işleri

 

vardır.

İdare Hukuku Nedir?

İdare kavramı, merkezi idare, mahalli idare ve kamu kurumları olmak üzere pek çok farklı devlet kurum ve kuruluşun kapsayan geniş bir kavramdır. İdare hukuku ise bu idarenin genel olarak hukuk devleti ilkesi uyarınca işlem ve eylemlerinin düzenlendiği veya sınırlandırıldığı bir hukuk dalıdır.

Hukuk devleti ilkesi gereğince idarenin ilgili organlarının kamu hizmeti yürürken hukuka uygun hareket etmesi ve işlem tesis etmesi gerekir. Kişilerin bu anlamda idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerinden korunması amaçlanır. Anayasa’nın 125. Maddesi uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunu mümkündür. Bu minvalde idare söz konusu eylem ve işlemlerinden doğan zararı tazmin etmekle  yükümlüdür. Böylece, yargı denetimi ile hak sahiplerinin idarenin kanunsuz ve keyfî davranışlarına karşı korunması amaçlanmıştır.

İptal Davası Nedir? Tam Yargı Davası Nedir?

İdari davalar, idarinin yargısal denetiminin bir parçasıdır. İdari davalar; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu tarafından iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere üçe ayrılsa da, genel olarak idari dava türlerinin sadece iptal ve tam yargı davaları olduğu kabul edilir.

Temel olarak iptal davaları, idarenin tesis ettiği idari işlemlerin hukuka aykırılık iddiasıyla iptalinin istendiği dava türüdür. İptal davasının konusu idari işlemlerdir. İdari işlem ise, idare organlarının kamu gücü kullanarak idarenin işleyişine yönelik tek taraflı irade açıklamaları ile tesis ettiği hukuki sonuç doğuran işlemlerdir. Devlet memuruna disiplin cezası verilmesi, idarece verilen ruhsatın tekrardan idarece iptali ve kamulaştırma kararları idarenin tesis ettiği idari işlemlerden sadece birkaçıdır.

Tam yargı davaları ise idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilmiş kişilerin uğradıkları zararın giderilmesini talep ettiği davalardır. Özetle, idareye karşı açılan tazminat davalarıdır. Bu dava türünün konusu ise idari işlemlerin yanı sıra idari eylemlerdir. İdari eylemler, Danıştay tarafından “idarenin, temelinde bir idari karar veya işlem olmayan veya bir idari sözleşmeye dayanmayan her türlü faaliyeti veya hareketsiz kalması” tanımlanmaktadır. (Danıştay 6. Daire E. 2006/93, K. 2006/6661, T. 30.12.2006) İdari eyleme örnek olarak idarenin depreme karşı kanuni yükümlülüklerini yerine getirmemesi yani hareketsiz kalması gösterilebilir. Bu gibi durumlarda önce eylemin yazılı bildirim ya da başka suretle öğrenilmesi durumunda bir yıl içinde ve her halde beş yıl içinde ilgili idareye başvurularak zararın giderilmesi talep edilmelidir. Bu süre içinde talebin idarece reddedilmesi veya sessiz kalması halinde tam yargı davası açılabilir.

+90 553 028 4528

bottom of page