top of page

Kişisel Verilerinizin Korunması

ve

Büromuzun Gizlilik Politikası

Koçak | Dolar Avukatlık bürosu olarak, Kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüz doğrultusunda, kişisel verilerinizin (hakkınızda edindiğimiz bilgilerin) nasıl toplandığı, muhafaza edildiği, herhangi bir suretle kullanıldığı veya paylaşıldığı gibi hususlarda, sizi bu bilgilendirme metni ile bilgilendirmekteyiz.

Öncelikle, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda düzenlenen sır saklama yükümlülüğümüz uyarınca, ceza yargılamaları da dahil olmak üzere, herhangi bir makam önünde tarafımızla paylaştığınız bilgilerin zararınıza olarak hiçbir suretle ifşa edilemeyeceğini; bunun avukatlık mesleğinin bir zorunluluğu olduğunu bildirmek isteriz.

Bu bakımdan Avukatlık büromuz, kişisel verilerinizi sizin rızanız olmaksızın ve mevzuat uyarınca işlemek zorunluluğu olmayan hallerde işlemez. Büromuz, sağlığınız veya cinsel yaşamınızla alakalı kişisel verilerinizi sadece ve sadece Avukatlık Kanunu uyarınca ve ancak bizde talep ettiğiniz işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla işler.

Koçak | Dolar Avukatlık Bürosu olarak kişisel verilerinizi, ancak ve ancak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve avukatlık mesleğine ilişkin temel ilkeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak ve sadece mesleğimizi icra etmek için gerektiği ölçüde işlemekteyiz.

İnsan hakları savunucuları tarafından kurulmuş bir avukatlık bürosu olarak çalışmalarımızı, gerek anayasamızda gerekse tarafı olduğumuz insan hakları sözleşmelerinde önemli bir yeri bulunan kişisel verilerinizin gizliliği hususuna büyük bir dikkat göstererek sürdürmekteyiz.

Büromuz, tarafımızla paylaştığınız ve veri niteliği olan her tür bilginin büyük bir ihtiyatla saklanmasını en büyük sorumlulukları arasında görmektedir. Verilerinizi herhangi bir şekilde işlerken gerçekleştirdiğimiz işlem süreçlerini ve bu çerçevedeki haklarınızı, talebiniz üzerine, sizlere aşağıdaki gibi izah etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; büromuz ile olan ilişkiniz, sözleşmeniz veya büromuzdan talep ettiğiniz hukuki desteğe bağlı olarak çeşitlenmektedir.

Aşağıda sınırları çizilen amaçlarla sınırlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortam kanalıyla edindiğimiz verileriniz/bilgileriniz, ancak tarafınıza hukuki destek sunulabilmesi, müvekkillere sunulacak hukuki desteğin ve danışmanlığın geliştirilebilmesi ve büromuzun dava açmak veya icra takibi başlatmak gibi hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi için toplanmaktadır.

Bu çerçevede verileriniz, www.kdkhukuk.com internet sitemiz üzerinden ve sitemizdeki çerezler vasıtasıyla; @kdkhukuk.com uzantılı elektronik posta adresleri üzerinden, bültenlerimize üye olunması suretiyle, yahut genel olarak mevcut/potansiyel müvekkillerimizden, avukatlarımızdan, iş birliği içinde olduğumuz avukatlardan, tedarikçilerimizden, internet sitemizin ziyaretçilerinden, hizmet alımı yaptığımız şirketlerden, üyelerimizden, temsilcilerinizden, yetkilendirdiğiniz kimselerden, çalışanlarınızdan, kamuya açık kaynaklardan ve yetkili kişi veya kurumlardan sözlü/yazılı olarak kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENEBİLECEĞİ

Büromuz, edindiği her türlü kişisel verinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında ve sayılı amaç ile koşullar çerçevesinde işlemektedir. Kanunun çizdiği genel sınırlar şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin avukatlık faaliyetinin yürütülmesi bakımından mevzuattaki kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Kişisel verilerinizin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin büromuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verilerinizin sizin tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla ve yalnızca sizin alenileştirme amacınızla sınırlı bir şekilde işlenmesi,

 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin büromuzun/sizin/üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla büromuzun kanuni menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

 • Büromuz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının sizin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da sizin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rıza açıklayamayacak olmanız.

Bu çerçevede; büromuz, Kanun’un 5. ve 6. maddesine bağlı kalarak kişisel verileri aşağıdaki faaliyetler ve süreçler bazında sınırlı olmamak üzere şu amaçlarla işlemektedir;

 • Hakkınızın aranması için gerekli işlemlerin, zaten sır saklama yükümlülüğü olan avukatlarımızca yerine getirilmesi için ve büromuz içindeki iletişim ve işlemlerin yerine getirilmesi süreçlerinde kullanılması,

 • İnternet sitemiz ve kullandığımız diğer elektronik sistemler ile beraber dosyalarınızın muhafaza edildiği ortamın fiziki güvenliğinin sağlanması,

 • Büromuz faaliyetlerinin raporlanması ve bütçemizin takibi,

 • Görüşmeler, mülakatlar, toplantılar gibi faaliyetlerin yürütülmesi,

 • Talep ve soruların cevaplanması,

 • Mevzuatta veya politikalarımızda yapılan değişikliklerin size bildirilmesi veya sizi ilgilendiren bildirimlerin yapılması,

 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; açık pozisyona uygun çalışan temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,

 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

 • Avukatlık mesleğine ilişkin sunumların, raporların ve çalışmaların üretilmesi,

 • İnternet sitemizin, sitemizdeki makalelerin ve yazıların geliştirilmesi,

 • Bülten üyelikleriyle alakalı işlemler,

 • İnternet sitemize erişim ve müvekkillerimizle alakalı istatistiksel çalışmalar.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Büromuz, Avukatlık Kanunu’ndaki sır saklama yükümlülüğü ve Kanun’un 8. ile 9. maddeleri çerçevesinde, kişisel verilerinizi avukatlık mesleğinin yürütülmesi ile sınırlı olarak işbu aydınlatma metnindeki amaçlar uğrunda sadece ve sadece aşağıdaki şekillerde rızanızla paylaşılabilir:

 • Avukatlık mesleği ve haklarınızın savunulması için resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

 • Sır saklama yükümlülüğü bulunan avukatlarımızla beraber yine bizimle beraber çalışan avukatların yetkilendirilmesi amacıyla,

 • Verilerinizin dosyalanabilmesi ve sistematik takibinin yapılabilmesi amacıyla güvenilir hizmet sağlayıcısı olarak bilgi teknolojileri ve teknolojik altyapı hizmeti servisi sağlayıcıları ve telekomünikasyon operatörleriyle,

 • Tahsilatların ve ödemelerin yapılabilmesi amacıyla banka ve bankacılık kurumlarıyla,

 • Dosyanızla ilgili bilirkişi raporu veya uzman görüşü alınabilmesi için tıp alanında, bilişim alanında veya teknik bilgi gerektiren herhangi bir alanda uzman olan danışmanlarla.

Bu kapsamda, verileriniz hiçbir şekilde ve hiçbir şartta üçüncü kişilere para veya herhangi bir menfaat karşılığı verilmez, herhangi bir pazarlama metodu açısından kullanılmasına izin vermez.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE İMHA EDİLMESİ

Büromuz, kişisel verilerinizin güvenliğine yüksek önem atfetmekte ve faaliyetlerini, başta sağlık ve cinsel veriler olmak üzere, hassas nitelikli kişisel verilerinizin saklı kalmasının ne derece önemli olduğunun bilinciyle yürütmektedir.

Bu doğrultuda, işbu bilgilendirmede belirtilen kişisel verileriniz ahlaka, etik kurallara, hukuka ve mevzuata uygun şekilde işlenmekte, korunmakta ve imha edilmektedir.

Verileriniz, kullanılma amacı açısından ihtiyaç duyulan süre çerçevesinde ve Avukatlık mevzuatı uyarınca zorunlu zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Bu süre sonunda verileriniz silinir, yok edilir ve anonimleştirilir.

Bu süre zarfında verileriniz, elektronik ortamda güvenilir hizmet sağlayıcısı olarak bilgi teknolojileri altyapı hizmeti servisi sağlayıcılarının sunucularında ve büromuzun bilişim sistemlerinde, fiziki olarak ise büromuzun arşivlerinde tutulmaktadır. Adı geçen sunucuların, bilişim sistemlerinin veya büromuzun arşivlerinin siber saldırılar da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde saldırıya maruz kalması halinde büromuz, Cumhuriyet savcılıklarına gerekli şikayet ve bildirimleri yapacak, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuracak, bu konuda idari/hukuki sorumluluğu olan şahıs veya kurumlar aleyhine gerekli hukuki takibatı başlatacak ve sizleri derhal bilgilendirecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Herkes büromuza başvurarak kendi kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmiş ise bu hususta bilgi talep etme ve verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.

Herkes, kişisel verilerinin gerek ülkemiz sathında gerekse yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa bunların kim olduğunu bilme hakkına sahiptir.

Herkes, kişisel verilerinin eksik/yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; Kanun’un 7. maddesindeki şartların varlığı halinde verilerinin silinmesini/yok edilmesini isteme ve eğer kişisel verilen üçüncü kişiler aktarılmışsa bu taleplerinin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınsa sahiptir.

Herkes, işlenen verilerinin, otomatik sistemlerce analizi suretiyle aleyhine bir durum ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

Herkes, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kanunda belirtilen bu haklarınız uyarınca tarafımıza ulaştıracağınız başvuru formunuza, en geç 30 (otuz) gün içerisinde avukatlarımız tarafından dönüş yapılmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSU

Koçak | Dolar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu Avukatları.

İşbu bilgilendirme metni, büromuzun değişen kişisel veri işleme süreçleri dolayısıyla ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

bottom of page